Sukevan Yhteismetsän historia

Sukevan yhteismetsä syntyi siirtolaisen asuttamisen seurauksena. Maa-alueet siirtyivät yhteismetsälle valtion ja metsäyhtiön hallinnasta maanhankintalain perusteella. Siirtolaiset tulivat Sukevan seudulle Korpiselän pitäjästä Karjalasta. Lisäksi yhteismetsän osakkaiksi tuli rintamamiestilojen omistajista.  Maarekisteriin yhteismetsä on merkitty 28.10.1953. Toimintaa on todennäköisesti ollut jo aikaisemminkin mutta niistä ei ole löydetty dokumentteja.  Perustettaessa osakastilojen lukumäärä oli 44. Pinta-alaa oli tuolloin 3387 hehtaaria, josta metsämaan osuus oli 2657 hehtaaria.

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Puusto ja kasvupaikat

Sukevan yhteismetsän maa-alueet sijaitsevat Sonkajärvellä, Savon ja Kainuun rajamailla. Pinta-alaa yhteismetsällä on noin 4500 hehtaaria. Turvemaiden osuus metsämaasta on 37 %. Ravinteisuudeltaan kuivahkoja kankaita ja vastaavia soita on 61 %. Tuoreita kankaita ja vastaavia soita on 29 % metsämaan pinta-alasta.

Kasvupaikkojen viljavuudesta johtuen mänty on pääpuulaji. 2/3 puuston tilavuudesta on mäntyä. Kuusen osuus on koivua suurempi. Pitkään jatkuneen suunnitelmallisen metsänhoidon ansiosta kehitysluokkajakauma on lähellä tavoitetta. Uusi metsäsuunnitelma on valmistumassa yhteismetsälle vuonna 2014.

Yhteismetsän tulot

Valtaosa Sukevan yhteismetsän tuloista tulee hakkuuoikeuksien myynneistä. Lisäksi tuloja tulee  turvetuotanto­alueiden vuokraamisesta sekä maa-aineksien ja metsästys­oikeuksien myynnistä.


Miten pääsee Sukevan yhteismetsän osakkaaksi?

Sukevan yhteismetsän osakkaaksi voi päästä hankkimalla jo olemassa olevia osuuksia tai saada uusia osuuksia liittämällä yhteismetsään omistamansa metsätilan. Liittämisestä ei mene myyntivoitto- tai varainsiirtoveroja, toisin kuin metsätilan myymisestä. Sukevan yhteismetsän säännöissä on osuuksien luovutusrajoitus, mikä estää pienien tilojen liittämisen yhteismetsään.

 

Metsätilan liittäminen yhteismetsään

Sukevan yhteismetsän osakkaaksi voi päästä liittämällä siihen metsätilan. Tällöin tila tavallaan vaihdetaan yhteismetsäosuuksiin. Luovutettavan tilan täytyy tällöin muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteismetsän muiden tilojen kanssa. Vaihtosuhdetta määriteltäessä täytyy arvioida liitettävä tila ja yhteismetsä. Näiden arvioiden perusteella solmitaan sopimus liittämisestä. Varsinaisen liittämistoimituksen tekee maanmittauslaitos. Jos olet kiinnostunut liittämään tilasi Sukevan yhteismetsään, niin asia lähtee liikkeelle ottamalla yhteyttä hoitokuntaan.


Katso Sukevan Yhteismetsän alueet tästä.